Zaproszenie na Walne Zgromadzenie – 24.05.2023 r.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej
13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 7, KRS 0000045577

tel. 604 841 748
ZAPRASZA

na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,

które odbędzie się w dniu 24.05.2023 r.
o godz. 15,45 I termin, II termin o godz. 16,00
w centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych
w Działdowie przy ul. Zamkowej 6

Porządek:
1. Otwarcie i powitanie gości.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
4. Powołanie Komisji Mandatowej oraz Komisji Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium
Zarządowi.
11. Dyskusja, wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
W trakcie będą przyjmowane zapisy na autokarową wycieczkę po powiecie
działdowskim.
Na naszej stronie: www.tmzd.whshost.com w zakładce dokumenty znajdują się:
– sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok
– bilans
– rachunek wyników
– ujednolicony tekst statutu po zmianach
W trakcie obrad będą przyjmowane składki członkowskie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.