Konkurs wiedzy o powiecie działdowskim 2019

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O POWIECIE DZIAŁDOWSKIM

 

Cele konkursu

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o powiecie działdowskim, upowszechnianie wiedzy historycznej, rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych, kształtowanie wśród młodzieży umiejętności dostrzegania śladów przeszłości oraz postawy odpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

Organizatorzy

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Starostwo Powiatowe, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Lidzbarku. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe indywidualne za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii:

a) uczniowie szkół podstawowych

b) uczniowie szkół ponadpodstawowych

oraz upominki dla wszystkich uczestników i nauczycieli – opiekunów .

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu.

Organizacja i przebieg konkursu

I etap – eliminacje szkolne.

Wyznaczeni przez dyrektora koordynatorzy zobowiązani są do przeprowadzenia wśród chętnych uczniów eliminacji szkolnych. Polegały one będą na rozwiązaniu dostarczonego przez TMZD testu. Test zostanie dostarczony w 1 egzemplarzu do 15.10.2019 r , natomiast zadaniem szkoły jest powielenie go w ilości niezbędnej do przeprowadzenia I etapu. Test należy przeprowadzić we wszystkich szkołach jednocześnie w dniu 25.10.2019 r. o godz. 10,00. Nauczyciel koordynator po sprawdzeniu testów i ustaleniu wyników szkolnych eliminacji zgłasza od jednego do trzech najlepszych uczestników w terminie do 31.10.2019 r. na adres: Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych, 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 6

z dopiskiem TMZD – konkurs lub e-mail:marianola53@poczta.onet.pl

II etap – finał powiatowy

Odbędzie się w połowie listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Lidzbarku, ul. Działdowska 13.

Szkoły reprezentuje 1-3 osobowy zespół z opiekunem wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Koszty podróży pokrywają szkoły delegujące nauczyciela i uczniów. Finał będzie miał charakter testu. O kolejności decydują punkty zdobyte w II etapie. W przypadku równej ilości punktów o kolejności zajętych miejsc zadecyduje dodatkowy test składający się z pięciu pytań.

Zagadnienia obowiązujące uczestników I i II etapu konkursu:

- podział administracyjny powiatu działdowskiego

- charakterystyka powiatu

- zabytki i walory turystyczne

- zarys historii ziemi działdowskiej

- przyroda i działania ekologiczne

- organizacje pozarządowe

- sport, kultura, tradycje

Obowiązująca literatura

1. B. Z. Perzyński, Znane i mniej znane. Ciekawe miejsca i miejscowości w powiecie działdowskim, Działdowo 2016 oraz Walory przyrodnicze powiatu działdowskiego, Działdowo 2011

2. B. Z. Perzyński, L. Nyga, M. Odachowski, Świątynie w powiecie działdowskim, Działdowo 2010 /wersja elektroniczna/

3. G. Mrowiński, M. Odachowski, Powiat działdowski. Mapa turystyczna

4. M. A. Odachowski , Po Działdowie przewodnik niezwykły, Działdowo 2016

5. informacje ze strony internetowej: www.powiatdzialdowski.pl,

https://www.facebook.com/korab.18/

Komisja konkursowa

Dla przeprowadzenia II etapu organizatorzy powołują komisję konkursową, która dokonuje oceny zadań testowych, czuwa nad przestrzeganiem regulaminu, sporządza protokół wyników konkursu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.