Konkurs wiedzy o powiecie działdowskim 2019

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O POWIECIE DZIAŁDOWSKIM

 

Cele konkursu

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o powiecie działdowskim, upowszechnianie wiedzy historycznej, rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych, kształtowanie wśród młodzieży umiejętności dostrzegania śladów przeszłości oraz postawy odpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

Organizatorzy

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Starostwo Powiatowe, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Lidzbarku. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe indywidualne za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii:

a) uczniowie szkół podstawowych

b) uczniowie szkół ponadpodstawowych

oraz upominki dla wszystkich uczestników i nauczycieli – opiekunów .

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu.

Organizacja i przebieg konkursu

I etap – eliminacje szkolne.

Wyznaczeni przez dyrektora koordynatorzy zobowiązani są do przeprowadzenia wśród chętnych uczniów eliminacji szkolnych. Polegały one będą na rozwiązaniu dostarczonego przez TMZD testu. Test zostanie dostarczony w 1 egzemplarzu do 15.10.2019 r , natomiast zadaniem szkoły jest powielenie go w ilości niezbędnej do przeprowadzenia I etapu. Test należy przeprowadzić we wszystkich szkołach jednocześnie w dniu 25.10.2019 r. o godz. 10,00. Nauczyciel koordynator po sprawdzeniu testów i ustaleniu wyników szkolnych eliminacji zgłasza od jednego do trzech najlepszych uczestników w terminie do 31.10.2019 r. na adres: Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych, 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 6

z dopiskiem TMZD – konkurs lub e-mail:marianola53@poczta.onet.pl

II etap – finał powiatowy

Odbędzie się w połowie listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Lidzbarku, ul. Działdowska 13.

Szkoły reprezentuje 1-3 osobowy zespół z opiekunem wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Koszty podróży pokrywają szkoły delegujące nauczyciela i uczniów. Finał będzie miał charakter testu. O kolejności decydują punkty zdobyte w II etapie. W przypadku równej ilości punktów o kolejności zajętych miejsc zadecyduje dodatkowy test składający się z pięciu pytań.

Zagadnienia obowiązujące uczestników I i II etapu konkursu:

- podział administracyjny powiatu działdowskiego

- charakterystyka powiatu

- zabytki i walory turystyczne

- zarys historii ziemi działdowskiej

- przyroda i działania ekologiczne

- organizacje pozarządowe

- sport, kultura, tradycje

Obowiązująca literatura

1. B. Z. Perzyński, Znane i mniej znane. Ciekawe miejsca i miejscowości w powiecie działdowskim, Działdowo 2016 oraz Walory przyrodnicze powiatu działdowskiego, Działdowo 2011

2. B. Z. Perzyński, L. Nyga, M. Odachowski, Świątynie w powiecie działdowskim, Działdowo 2010 /wersja elektroniczna/

3. G. Mrowiński, M. Odachowski, Powiat działdowski. Mapa turystyczna

4. M. A. Odachowski , Po Działdowie przewodnik niezwykły, Działdowo 2016

5. informacje ze strony internetowej: www.powiatdzialdowski.pl,

https://www.facebook.com/korab.18/

Komisja konkursowa

Dla przeprowadzenia II etapu organizatorzy powołują komisję konkursową, która dokonuje oceny zadań testowych, czuwa nad przestrzeganiem regulaminu, sporządza protokół wyników konkursu.

Konkurs plastyczno-fotograficzny 2019

KONKURS PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY

PIĘKNO MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY”

Znajdź piękny, interesujący, godny polecenia obiekt, pomnik, krajobraz w Twoim najbliższym otoczeniu – naszej Małej Ojczyźnie. Uwiecznij go na papierze, płótnie, fotografii dowolną techniką. Następnie opisz w metryczce i wyślij na adres organizatora. Najlepsze prace będą wystawione podczas finału Konkursu Wiedzy o Powiecie Działdowskim.

 

I ORGANIZATOR:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

 

II CELE KONKURSU:

- wzbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży bogactwem przyrody, pięknem krajobrazów,

- inspirowanie do pogłębiania wiedzy o walorach przyrodniczo-kulturowych naszego powiatu

- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej i fotograficznej,

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki

 

III TECHNIKA PRAC:

- technika dowolna

- format pracy plastycznej A4 lub A3

- zdjęcia cyfrowe muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.

UWAGA! Prace nie spełniające powyższych wymogów nie będą oceniane.

 

IV UCZESTNICY:

- konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych powiatu działdowskiego

- konkurs fotograficzny dla uczniów szkół średnich naszego powiatu

- prace należy przesłać, złożyć, dostarczyć elektronicznie w terminie do 25 października 2019 r.

na adres:Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych, 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 6

z dopiskiem TMZD – konkurs lub e-mail:marianola53@poczta.onet.pl

 

V ZASADY UCZESTNICTWA;

- każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę plastyczną / fotografię

- każda praca musi być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły, nazwę (krótki opis) miejsca przedstawionego na pracy plastycznej/ fotografii ,nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca zastała wykonana,

- prace zbiorowe nie będą oceniane

- do zestawu prac z danej szkoły należy dołączyć informacyjną kartę zbiorczą z nazwiskami uczniów, nauczyciela prowadzącego, adresem kontaktowym, telefonem i e-mailem szkoły.

 

VI OCENA PRAC:

- oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora,

- lista osób nagrodzonych, wyróżnionych oraz zakwalifikowanych do wystawy zostanie opublikowana na stronie TMZD. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

- uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy odbędzie się w dniu w listopadzie 2019 r.

 

VII ZASADY ORGANIZACYJNE:

- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane uczestnikom konkursu

- nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu

 

 

Dni Działdowa 2019

Znalezione obrazy dla zapytania turystyka

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

z okazji 675 rocznicy nadania praw miejskich

zaprasza na:

  • rajd pieszy wokół działdowskiego jeziora i szlakiem Karola Małłka

   10 sierpnia – zbiórka o godz. 8,00 przy Kanale Młyńskim /mostek na ul. Wolności/. Powrót pociągiem o godz. 13,50 ze stacji Narzym.

  • spacer po Działdowie szlakiem działdowskich świątyń

   12 sierpnia – zbiórka o godz. 16,00 przy pomniku św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

  • rajd rowerowy szlakiem granicznym wyznaczonym traktatem wersalskim w 100 rocznicę jego podpisania

   13 sierpnia – zbiórka o godz. 8,00 - skrzyżowane ul. Olsztyńskiej i Przemysłowej.

Tradycyjny spływ kajakowy po Działdówce nie odbędzie się z uwagi na niski stan wód oraz zatory roślinne na rzece.

  • 24 sierpnia na wycieczkę autokarową po powiecie działdowskim „mazowieckim szlakiem”: Działdowo – Gnojno – Niechłonin – Jabłonowo – Dłutowo – Zieluń – Bryńsk – Lidzbark. – Działdowo.

   Koszt ok 50 zł od osoby obejmuje: transport, ubezpieczenie, obiad.

Zapisy i informacje; Marian Odachowski tel. 604 841 748.

Do 14 sierpnia pierwszeństwo dla członków TMZD, następnie przyjmujemy sympatyków.

  • 31 sierpnia Wędrowna Grupa WPK zaprasza na kolejny spacer na zompy jeglijskie. Zbiórka o godz.17,00 przy starej szkole w Jeglii. Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek – zaopatrzenie we własnym zakresie. Proszę o wcześniejsze zgłoszenia.

   Wyjazd z Działdowa o godz. 16,15.Zbiórka na parkingu przy bazarze.

 

Zaproszenie – pielgrzymka do Czerwińska

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

Zaprasza

na wyjazd – pielgrzymkę do Czerwińska nad Wisłą w dniu 14 kwietnia br.

W programie:

- zwiedzanie bazyliki /kościół romański z XII w./ – sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia z cudownym, słynącym łaskami, obrazem Matki Bożej Czerwińskiej

- msza święta

- Misterium Męki Pańskiej w starej sali teatralnej z udziałem Katarzyny Borowskiej

- obiad

Koszt ok 80 zł od osoby /transport, ubezpieczenie, bilet wstępu na misterium, obiad/

Wyjazd o godz. 10,00 z przystanku na ul. Świerkowej, 10,05 przystanek przy zamku

Powrót ok. godz. 18,00

Zapisy, informacje i wpłaty do 4 kwietnia przyjmuje Marian Odachowski.

Tel. 604 841 748

 

Zaproszenie na Walne Zebranie

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 7, KRS 0000045577

tel. 604 841 748

ZAPRASZA

 

na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,

które odbędzie się 27 lutego 2019

o godz. 15,45 I termin, II termin o godz. 16.15

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Działdowie przy ul. Zamkowej 12

Porządek:

 

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej oraz Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi.
 11. Dyskusja, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

W przerwie między I i II terminem lub po zakończeniu obrad o godz. 17,00

 

Prezentacja:Tony Halik na ziemi działdowskiej

Promocja książki Kol. Jana Regulskiego, „Publikacje”

 

Spotkanie opłatkowe TMZD

2święta

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

ZAPRASZA

na spotkanie opłatkowe członków i sympatyków

11 grudnia o godz. 17,00 do restauracji „Wkra”

Działdowo, ul. Zamkowa 2

W programie:

 • aukcja stroików i kartek świątecznych Henryki Szymaniak

 • promocja kalendarza -Działdowszczyzna na starych kartach pocztowych -2019

 • tradycyjne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków TMZD

zainteresowanych proszę o potwierdzenie i wpłatę 30 zł

do dnia 7 grudnia do Aleksandry Odachowskiej tel. 604 722 497

Za Zarząd

Marian Odachowski